Podziękowanie za przekazanie 1% podatku dla Hetmana

Szanowni Państwo, Przyjaciele ,,Hetmana”!

             Z radością dzielimy się informacją, że, dzięki Państwa hojności, udało się pozyskać kwotę 19 700 zł., z tytułu odpisu 1% podatku za rok 2019, na rzecz naszej Szkoły.

Podobnie jak w poprzednich latach, pozyskane fundusze przeznaczyliśmy głównie na przyznanie stypendiów dla uczniów naszego ,,Hetmana”. W tym roku, do Rady Szkoły wpłynęła rekordowa liczba 39 wniosków, z czego 20 osób zostało nagrodzonych. Stypendyści to uczniowie, którzy w sposób szczególny angażują się w różnorodne działania społeczne. Bardzo nam zależy, aby młodzież ,,Hetmana” nie tylko realizowała swój ,,tygodniowy plan zajęć lekcyjnych”, ale uczestniczyła w szeroko pojętym ,,życiu szkoły”. Wielu spośród naszych uczniów udziela się społecznie poprzez czynny udział w różnorakich inicjatywach organizowanych w naszej szkole oraz poza nią. Potwierdzeniem tego, jak bardzo kładziemy nacisk na takie zachowania uczniów, jest praktyczna realizacja, w każdym roku szkolnym, takich haseł  jak: ,,W Hetmanie jesteśmy dalEKOwzroczni” (2019/2020), czy ,,Bądźmy Solidarni”(2020/2021).

            O tym, jak ważne jest dla Uczniów takie stypendialne wyróżnienie, niech świadczą słowa jednej z nagrodzonych w tym roku uczennic: ,,W imieniu uczniów I SLO, pragnę serdecznie podziękować za przekazanie 1% podatku na rzecz stypendium dla młodzieży. Głęboko wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu, będziemy w stanie rozwijać swoje zainteresowania, angażować się w działania charytatywne i społeczne, jeszcze mocniej propagować takie wartości jak: dobroć, miłość, przyjaźń czy szacunek dla drugiego człowieka. Ofiarowane przez Państwo wsparcie, przyczynia się również do zmian naszych charakterów. Stajemy się bardziej otwarci na świat. Ponadto czujemy się doceniani za te małe, jak i duże czyny, co każdego z nas dodatkowo uskrzydla i motywuje do dalszej pracy. Ogromnie dziękujemy!”

            W imieniu całej społeczności ,,Hetmana” dziękujemy raz jeszcze wszystkim Państwu za życzliwość i wspieranie naszej wspólnej inicjatywy. To Państwo, dokonując odpisu 1% podatku na rzecz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego, współuczestniczycie w wychowywaniu młodzieży, promując w ten sposób postawę otwartości na drugiego człowieka, mobilizując do większej aktywności w życiu społecznym. Aby móc nadal kontynuować nagradzanie pięknych inicjatyw naszych uczniów, polecamy się Państwa życzliwości również przy okazji odliczania 1% podatku za 2020 rok. Jednocześnie życzymy Wam i Waszym Rodzinom, aby Nowy Rok przyniósł przede wszystkim dobre zdrowie i jak najszybszy powrót do normalności.

 

Paweł Dobrowolski