Pod okiem Temidy

W przedostatnim dniu marca uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, realizowanych przez radcę prawnego p. Jacka Cudnego, w ramach projektu „Alkohol przed sądem”  Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA.  Celem tych działań jest  kształtowanie świadomości prawnej oraz budowanie postaw obywatelskich. Najlepiej zaś to robić, jak stwierdził zaprzyjaźniony z naszą Szkołą prawnik,  przybliżając praktyczne zagadnienia prawne, by tym samym wpoić młodym ludziom szacunek do prawa.

Nasi uczniowie mieli świetną okazję poznać różne elementy prawa, a ponadto znaleźć się jakby w prawdziwym sądzie, co niektórzy zaś nawet wcielili się w role: rozważnego sędziego, zaciekłego prokuratora, a najodważniejsi w rolę sprawcy czynu prawnie zabronionego – jak zwykle „niewinnego” przed Sądem. Nieprzypadkowo zajęcia te odbywały się w salach nr 23 i 24, które kiedyś były miejscami wokand sądowych, gdyż w budynku naszej Szkoły, od czasów powojennych do 1995 roku, mieścił się Sąd Powiatowy, następnie Rejonowy.

Czegóż takiego mogli się dowiedzieć nasi uczniowie? Choćby tego, że jednym z niebezpieczeństw grożących młodemu pokoleniu jest zbyt łatwy dostęp do różnego rodzaju używek, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Niekiedy niewinna sytuacja, jak choćby promocyjny filmik z alkoholem w tle, może prowadzić do przykrych konsekwencji, a czasem może nawet „ciągnąć się” za sprawcą do końca życia.

Pan Jacek Cudny analizował praktycznie wybrane paragrafy z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Choć ma ona już ponad 40 lat, to jej przepisy ciągle są aktualne.

Warto więc pamiętać, iż zgodnie z art. 14. 1. tejże ustawy Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo- -wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń etc; Ponadto zabrania się, zgodnie z art. 15. 1., sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw. 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona ze spotkania pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo prawne jego młodych uczestników, również w ich późniejszym, dorosłym życiu. Dobrze bowiem pamiętać, iż ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi).