PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

obowiązujące w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie, którzy nie mają żadnych objawów infekcji dróg oddechowych, podwyższonej temperatury oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Ta sama zasada obowiązuje wszystkich pracowników i osoby przychodzące z zewnątrz do Szkoły.

2. W zajęciach w Szkole nie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele, którzy w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. To samo dotyczy pozostałych pracowników Szkoły.

3. Zaleca się, by uczniowie przychodzili do szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć zatorów przy wejściach i na korytarzach.

4. Uczniowie mogą wejść do szkoły tylko wejściem wyznaczonym dla danego rocznika. Wchodząc do szkoły, uczniowie powinni zachować dystans społeczny (minimum 1,5 metra).
a) Uczniowie klas 1 wchodzą wejściem do budynku przy ul. Dominikańskiej 5, klasy 2 wejściem głównym przy ul. Dominikańskiej 7, klasy 3 wejściem od dziedzińca do budynku przy ul. Dominikańskiej 7.
b) Przyjeżdżający do szkoły rowerem/skuterem wchodzą wejściem od dziedzińca.

5. Każdy uczeń, po wejściu do szkoły, obowiązkowo dezynfekuje dłonie korzystając z dozownika płynu do dezynfekcji, znajdującego się przy każdym wejściu.

6. Szatnie służą jedynie do pozostawienia odzieży. W szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

7. Na korytarzach, holu oraz w innych miejscach jak: szatnie, toalety, uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, w miarę możliwości minimum 1,5 m. Jeżeli nie jest to możliwe, obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
Zalecenie to dotyczy również wszystkich innych osób przebywających na terenie szkoły, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego.

8. Uczniów i pracowników Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (również po przyjściu do szkoły), zwłaszcza przed spożyciem posiłku i po skorzystaniu z toalety, właściwe zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu, dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania ust i oczu oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób.

9. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory szkolne i podręczniki – niedozwolone jest pożyczanie i wymienianie się przyborami.

10. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, gier itp. Należy ograniczyć używanie telefonów komórkowych w miejscach wspólnych. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Wchodząc do sali, uczniowie powinni zachować dystans społeczny i zastosować się do poleceń nauczyciela. Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się zasłanianie ust
i nosa aż do momentu zajęcia miejsca w ławce. W każdej sali będą się znajdowały środki służące do dezynfekcji.

12. Uczniowie, w czasie lekcji, nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczać swojego miejsca i przemieszczać się po sali.

13. Jeżeli w czasie lekcji zaistnieje konieczność zmniejszenia dystansu społecznego między uczniami lub między uczniem a nauczycielem, zaleca się zasłanianie ust
i nosa. Wskazane jest by głównie nauczyciele dokonywali zapisów na tablicy. Nauczyciel zobowiązany jest posiadać swój własny pisak. Jeśli wystąpi konieczność użycia przyborów klasowych przez ucznia, powinien on zdezynfekować ręce przed jego użyciem i po użyciu. Tablice ścierane są papierem jednorazowego użytku.

14. Zaleca się, aby materiały dydaktyczne przesyłane były uczniom drogą elektroniczną, a nie w formie papierowej.

14. Zawiesza się na okres pandemii Regulamin stosowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Telefony nie będą oddawane przed lekcją do koszyków.

15. Lekcje wychowania fizycznego, w miarę możliwości, powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Również inne lekcje, o ile jest to w ocenie nauczyciela możliwie i celowe, mogą odbywać się na świeżym powietrzu np. w altance szkolnej, na boisku, na dziedzińcu.

16. Uczniowie wypożyczający książki z księgozbioru szkolnego powinni stosować się do obowiązującego w czasie pandemii Regulaminu i poleceń osoby wypożyczającej.

17. Nauczyciele zobowiązani są do organizowania pracy uczniów w taki sposób, aby ograniczyć bliski kontakt między nimi oraz do natychmiastowego reagowania na gromadzenie się nadmiernej liczby osób na małej powierzchni.

18. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów, przypominając im regularnie o obowiązujących zasadach w tym zakresie. Wyciągają konsekwencje wobec uczniów, którzy nie stosują się do procedur sanitarnych i regulaminów (np. informują rodziców ucznia o niewłaściwym zachowaniu dziecka, wpisują uwagi do e-dziennika).

19. W przypadku nieobecności ucznia w Szkole, rodzic powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub dyrektora o przyczynie nieobecności.

20. Osoby postronne powinny, w miarę możliwości, załatwiać sprawy telefonicznie lub mailem. Gdy konieczne jest przybycie do szkoły, obowiązują ogólnie przyjęte normy sanitarne.

21. W Szkole powołuje się zespół ds. epidemiczno-sanitarnych, którym kieruje koordynator, będący odpowiedzialnym za kontakt pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, dyrektorem i rodzicami uczniów. Koordynator prowadzi ewidencję osób, u których wystąpiło zakażenie COVID19 lub niepokojące objawy, wskazujące na możliwość wystąpienia choroby.

23. Uczeń, u którego wystąpią niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (kaszel, duszności) oraz/lub podwyższona temperatura, zostanie umieszczony pod opieką wyznaczonego członka ww. zespołu w gabinecie higienistki.
Pracownik, wyznaczony przez koordynatora (wyposażony w środki ochrony osobistej, zachowując dystans społeczny), pozostaje z uczniem w izolatce do czasu przybycia rodziców/opiekunów dziecka. Niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia szkoły o zaistniałej sytuacji.
Rodzic lub opiekun ucznia zobowiązany jest możliwie niezwłocznie odebrać chore dziecko ze szkoły oraz we własnym zakresie zadbać o dalszą diagnostykę.

24. Pracownicy szkoły, u których wystąpią niepokojące objawy, mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem (kaszel, duszności oraz/lub podwyższona temperatura), powinni pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku wystąpienia objawów podczas wykonywania obowiązków służbowych, niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi i stosują się do jego poleceń.

25. Jeżeli pracownik szkoły zostanie zakażony koronawirusem zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i stosować się do przepisów sanitarno – epidemiologicznych obowiązujących w sytuacji zakażenia.

26. Wszystkie pomieszczenia (sale lekcyjne, korytarze, łazienki, hol) powinny być wietrzone możliwe często, nie rzadziej niż po każdej lekcji, przerwie lub serii wydanych obiadów.

28. Należy na bieżąco dbać o czystość sal, sprzętu szkolnego, urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie obowiązującymi środkami.

29. Personel sprzątający systematycznie, w miarę możliwości po każdej przerwie, dezynfekuje powierzchnie często dotykane – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,
w tym blaty w salach, klawiatury, włączniki. Nauczyciel powinien zadbać
o dezynfekcję używanych przez siebie narzędzi (klawiatura komputera, myszka, pisaki itp.).

30. Każda łazienka musi być wyposażona w mydło, ciepłą wodę, ręczniki i płyn do dezynfekcji. Personel sprzątający ma obowiązek dbać o ciągłą dostępność tych produktów.

31. Wszystkie produkty chemiczne używane w Szkole powinny mieć wymagane prawem atesty i /lub karty charakterystyki oraz winny być przechowywane
w oryginalnych opakowaniach lub w pojemnikach zastępczych (dozowniki, rozpylacze) czytelnie opisanych. Obowiązek gromadzenia i przechowywania atestów i / lub kart charakterystyki spoczywa na konserwatorze.

32. Rodzice uczniów, u których na co dzień mogą występować niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, których powodem jest zdiagnozowana alergia, astma lub inne dolegliwości, powinni, poprzez wychowawcę klasy, przedstawić Szkole stosowne zaświadczenie lekarskie.
33. Zajęcia dodatkowe (koła przedmiotowe, zainteresowań) prowadzone będą on-line.
Procedury zostały opracowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych placówek, obowiązującymi od 1 września 2020 r.

 

 

Zatwierdzam,
Paweł Dobrowolski
dyrektor I SLO w Tarnobrzegu