Zapraszamy do udziału w XXI Tarnobrzeskim Biegu na Orientację

REGULAMIN

 XXI TARNOBRZESKIEGO BIEGU NA ORIENTACJĘ

I. ORGANIZATORZY ZAWODÓW

– I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

– Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg

II. MIEJSCE ZAWODÓW
Data: 10 czerwiec 2021r.
Uroczyste otwarcie zawodów, losowanie numerów startowych godz. 9.30
Start godz. 10.00 na terenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Dominikańska 7

 

III. CEL ZAWODÓW

– upowszechnienie aktywnego wypoczynku

– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

– zaszczepienie pozytywnych nawyków zdrowotnych, nauka wypoczynku poprzez sport i zabawę

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Złożenie pisemnej deklaracji udziału w zawodach (imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna) w sekretariacie szkoły do dnia 08.06.2021r. do godz. 13.30

– uczestnikiem biegu może być każdy kto ukończył 11 rok życia.

– niepełnoletni uczestnicy poniżej 18-go roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

V. KATEGORIE STARTOWE, PUNKTACJA
– uczestnicy biegu startują w dwóch kategoriach:

  1. Szkoła podstawowa klasy V-VI
  2. Szkoła podstawowa klasy VII -VIII

– uczestnicy startują w odstępach czasowych (2 minuty), w kolejności numerów startowych.

– uczestnicy otrzymują regulamin, mapę trasy, kartę uczestnika i numer startowy.

– uczestnik jest zobowiązany zgłosić się na 5 punktach kontrolnych.

– uczestnik obowiązany jest uzyskać podpis kontrolera na punkcie kontrolnym.

– na każdym z punktów kontrolnych należy odpowiedzieć na dwa pytania

z następujących dziedzin:  matematyka, język polski, historia, geografia, biologia,

-poprawna odpowiedź będzie premiowana bonifikatą czasową – za każdą poprawną odpowiedź – 1 minuta.

– uczestnicy biegu otrzymują bonifikaty czasowe zgodnie z kategorią startową:

Szkoła podstawowa klasy V-VI dziewczęta 1 min

Szkoła Podstawowa klasy VII – VIII dziewczęta 1 min

O klasyfikacji końcowej decyduje czas biegu zsumowany z bonifikatą czasową

 

 VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Złożenie pisemnej deklaracji udziału w zawodach (imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna)  w sekretariacie szkoły do dnia 08.06.2021r. do godz. 13.30

 

 VII. NAGRODY

I miejsce- medal, dyplom, puchar oraz sprzęt sportowy

II miejsce- medal, dyplom, , puchar oraz sprzęt sportowy

III miejsce- medal, dyplom, puchar oraz sprzęt sportowy

IV miejsce- dyplom oraz upominek

V miejsce- dyplom oraz upominek

Pozostali uczestnicy biegu otrzymują zdrowy poczęstunek.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

– koszty zawodów pokrywają organizatorzy

– koszty dojazdu itp. pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach

– udział w zawodach jest bezpłatny

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

– wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność

– organizator zapewnia obsługę medyczną

– uczestników startujących w zawodach obowiązuje strój sportowy

X. UWAGI KOŃCOWE

– komisję sędziowską powołuje organizator

– wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym dla realizowania procesów przeprowadzania zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 296 zezm.) oraz późniejszymi zmianami.

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMERAMI TEL:

Sekretariat szkoły- 15 822-79-84 lub sędzia główny zawodów- 530 140 841