Regulamin XXIII TARNOBRZESKI BIEG NA ORIENTACJĘ- BIEG PO TRZEŹWOŚĆ

I. ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Miasto Tarnobrzeg

– I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

– Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg.

 

II.  MIEJSCE ZAWODÓW
-Data: 7 czerwca 2023r.
-Uroczyste otwarcie zawodów, losowanie numerów startowych godz. 9.30
-Start godz. 10.00 na terenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Dominikańska 7.

 

III. CEL ZAWODÓW

– upowszechnienie aktywnego wypoczynku

– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

– zaszczepienie pozytywnych nawyków zdrowotnych, nauka wypoczynku poprzez sport i zabawę.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Złożenie pisemnej deklaracji udziału w zawodach (imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna) w sekretariacie szkoły do dnia 06.06.2023r. do godz. 13.30

– uczestnikiem biegu może być każdy, kto ukończył 11. rok życia.

– niepełnoletni uczestnicy poniżej 18-go roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

 

V. KATEGORIE STARTOWE, PUNKTACJA

– uczestnicy biegu startują w dwóch kategoriach:

  1. Szkoła podstawowa klasy V-VI
    2. Szkoła podstawowa klasy VII -VIII

– uczestnicy startują w odstępach czasowych (2 minuty), w kolejności numerów startowych

– uczestnicy otrzymują regulamin, mapę trasy, kartę uczestnika i numer startowy.

– uczestnik jest zobowiązany zgłosić się na 5 punktach kontrolnych

– uczestnik obowiązany jest uzyskać podpis kontrolera na punkcie kontrolnym

– na każdym z punktów kontrolnych należy odpowiedzieć na dwa pytania

z następujących dziedzin:  matematyka, język polski, historia, geografia, biologia

-poprawna odpowiedź będzie premiowana bonifikatą czasową – za każdą poprawną odpowiedź – 1 minuta

– uczestnicy biegu otrzymują bonifikaty czasowe zgodnie z kategorią startową:

szkoła podstawowa klasy V-VI dziewczęta 1 min

szkoła podstawowa klasy VII – VIII dziewczęta 1 min

 

O klasyfikacji końcowej decyduje czas biegu zsumowany z bonifikatą czasową.

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Złożenie pisemnej deklaracji udziału w zawodach (imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna)  w sekretariacie szkoły do dnia 06.06.2023r. do godz. 13.30.

 

VII. NAGRODY

I miejsce- medal, dyplom, puchar oraz sprzęt sportowy

II miejsce- medal, dyplom, puchar oraz sprzęt sportowy

III miejsce- medal, dyplom, puchar oraz sprzęt sportowy

IV miejsce- dyplom oraz upominek

V miejsce- dyplom oraz upominek

Pozostali uczestnicy biegu otrzymują zdrowy poczęstunek.

 

VIII.  ZASADY FINANSOWANIA

– koszty zawodów pokrywają organizatorzy

– koszty dojazdu itp. pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach

– udział w zawodach jest bezpłatny.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

– wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność

– organizator zapewnia obsługę medyczną

– uczestników startujących w zawodach obowiązuje strój sportowy.

 

X.  UWAGI KOŃCOWE

– komisję sędziowską powołuje organizator

– wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym dla realizowania procesów przeprowadzania zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 296 zezm.) oraz późniejszymi zmianami.

 

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMERAMI TEL:

Sekretariat szkoły- 15 822-79-84 lub sędzia główny zawodów- 530 140 841