Ważna informacja dla maturzystów

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (na specjalnym druku, zał. 30.) do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy uczeń nie złoży korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – uczeń nie przystępuje do egzaminu ustnego.

Więcej informacji na stronie OKE Kraków.